Books                             Library ShenBUQI® International   /    august 2014

 

Dutch

English

French

Chinese

Italian

1984

 

 

 

太极五息功 Taijiwuxigong Dr. Shen Hongxun

 

1985

 

 

 

太极五息功 Taijiwuxigong Dr. Shen Hongxun - Dr. Xia Tingyu

 

1987

Taiji Wuxigong  De Vijf Daoyin Handboek der oefeningen

 

 

 

 

 

Taijiwuxigong Chinese spontane bewegingsleer

 

Taiji Wuxigong Qigong Chinois

 

 

1991

Buqi Tuina Liaofa

 

 

 

 

 

Buqi Cursus1

 

 

 

 

 

Buqi Cursus1 Qimai deel1

 

 

 

 

 

Buqi Cursus2 Qimai deel2

 

 

 

 

 

Buqi Taiji Veldoefeningen

 

Buqi Champs de qi

 

 

 

Taiji 37 Seminar

Taiji 37 Seminar

Taiji 37 Seminar

 

 

 

Taiji 37 De spontane beweging van Taijiquan

 

 

 

 

 

 

Spontaneous Movement for Health and Happiness  Taijiwuxigong
                                                                 (first publication in English)

 

 

 

 

 

Taiji 37 Nanpai Taijiquan first publication

 

 

 

1992

 

Taiji 37 The spontaneous movements of taijiquan  worktext

 

 

 

 

 

Taijijin  Taijiquan Research Project  Gent 1992

 

 

 

 

 

Taiji Wuxigong Selfhealing by spontaneous movement

 

 

 

1993

Taiji37 De spontane bewegingen van Taijiquan

Taiji 37 The spontaneous movements of taijiquan  worktext

 

 

 

 

 

Taiji Philosophy of Taiji 37

 

 

 

 

 

Buqi Basic Qi Exercises

 

 

 

 

 

Buqi Basic Theory

 

 

 

 

 

Buqi Qigong For Acupuncturists

 

 

 

 

Qi Diagnose

Qi Diagnosis

 

 

 

 

Buqi Gastroduodenaal uitgave maart

Buqi Gastroduodenal Diseases

 

 

 

 

Buqi Gastroduodenaal uitgave oktober

 

 

 

 

 

Buqi Hemiplegie

 

 

 

 

 

Buqi Hypertensie uitgave maart

 

 

 

 

 

Buqi Hypertensie uitgave oktober

 

 

 

 

 

Buqi Ademhaling uitgave maart

 

 

 

 

 

Geschiedenis van de vroegste meditatie methodes

History of Meditation Part1

 

 

 

 

Dao van TianTai

 

 

 

 

 

Tianshan stijl   Taiji Sanshou

 

 

 

 

 

Buqi en Gastroduodenale ziekten

 

 

 

 

 

De Vijf Dieren Daoyin - De WuQingXi

 

 

 

 

1994

 

Qi and Qigong  The Concept of  "Chi"

 

 

 

1995

Buqi Chinese Healing en Selfhealing

Buqi Chinese Healing and Selfhealing

Buqi Chinese Guérison et Autoguérison

 

 

1996

Buqi Hypertensie en Hemiplegie

 

 

 

 

 

Taiji 37 NanPai Taijiquan

Nanpai Taijiquan  Taiji 37

 

 

 

 

 

Taiji Wuxigong Self healing by spontaneous movement

Taiji Wuxigong Autoguérison par le mouvement spontané

 

Taijiwuxigong Auto-guarigione attraverso il movimento spontaneo

1997

Chan Meditatie

Chan Meditation

 

 

 

2000

 

Taiji 37  Nanpai Taijiquan

 

 

 

2001

Daoyin van vroeger en nu

Daoyin Past and Present

 

 

 

2002

Daoyin van de Draak

 

 

 

 

 

 

Double Spirit Phenomenon

 

 

 

 

 

BUQI  Information Transmission

 

 

 

 

 

Spontaneous Movement for Health and Happiness  Taijiwuxigong

 

 

 

 

 

Taiji 37 NanPai Taijiquan (in English) New Edition

 

 

 

 

 

Double Spirit Phenomenon (first publication in 1996)

 

 

 

2003

 

Taiji 37 Nanpai Taijiquan : form with photos Dr. Shen Hongxun

 

 

 

2004

BUQI  Overdracht van gezondheidsinformatie

 

 

 

 

 

Daoyin van de Draak

 

 

 

 

 

Spontane beweging voor gezondheid en geluk  Taijiwuxigong

Spontaneous Movement for Health and Happiness  Taijiwuxigong

 

 

 

 

Dieren Daoyin

 

 

 

 

 

Buqi voor Hemiplegie

 

 

 

 

 

Buqi voor Hypertensie

 

 

 

 

 

 

Taiji Wuxigong for Health

 

 

 

2005

 

Dragon Daoyin

 

 

 

 

Klank Daoyin

Sound Daoyin

Les daoyin du son

 

 

 

 

Animal Daoyin

Les daoyins des animaux

 

 

 

Buqi voor Hoofdpijn

 

 

 

 

2006

Buqi voor Hemiplegie

Buqi for Hemiplegia

 

 

 

 

Buqi voor Hypertensie

Buqi for Hypertension

 

 

 

 

Dieren Daoyin

 

 

 

 

 

Klank Daoyin

 

 

 

 

 

Buqi voor Ademhalingsstoornissen

 

 

 

 

2008

 

YiJin Daoyin

 

 

 

2011

 

 

 

易筋导引  (YiJin Daoyin)

 

 

PDF