Lineage Dr. Shen Hongxun                         
                                                             
                                                             
            BeiPai                                         NanPai (Taiji 37)  
                                                           
                                LongMen   Buddhism   Taoïsm   Buddhism        
  Xin YiQuan   Sun Style       Yang Style           Taijiwuxigong   Tibetan   ShangQing   JingTu Zhong        
                                                             
                                                             
                                                             
  Lu SongGao   Sun Lutang       Yang ChengFu                 Norhla (Nona)               Yi JiMay  
  1865 - 1962   1860 - 1933       1883 - 1936                 1865 - 1936                  
                                                             
                                                             
        Yu JiFu   Dong YinJi     Tian ZhaoLing       Shen BaoTai   Gongga Shangshi   He JingQing   Monk Ming Yang        
        1870 - 1962   1898 - 1961     1891 - 1960       1883 - 1963   1893 - 1957   1881 - 1989            
                                                             
                                                             
              Yao HuanZi   Shen YunPai     Zhao TongFan       Lama FaHai               Xia ZiXin  
              1903 - 1962   1905 - 1993     Fu ZhongWen       1909 - 1991               1904 - 1977  
                            Fu ZhiJian                              
                                                             
                Wu BaoYuan                                          
                1916 - 2006                                          
                                                             
                                                             
                        Shen HongXun                                  
                        1939 - 2011                                  
                                                             

PDF